Είσοδος Μέλους
Εγγραφή Μέλους
Προφίλ
Ποιοι είμαστε
10/07/2013
Οργανόγραμμα - Δ.Σ.
10/07/2013

Οργανα Διοίκησης

Γενική Συνέλευση

Διοικητικό Συμβούλιο

Εποπτικό Συμβούλιο

Τοπικές Διοιικούσες Διαχειριστικές Επιτροπές

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος, ΛΙΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γενικός Γραμματέας, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Ταμίας, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Ειδικός Γραμματέας, ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος, ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος, ΚΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Σκοπός Μ.Κ.Ο.
10/07/2013

Άρθρο 3


Σκοπός


Η Εταιρία λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη και σκοποί της είναι:

 


• Η ανάπτυξη του εθελοντισμού, η προαγωγή των δομών του εθελοντισμού και η διαμόρφωση συμπεριφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Η δημιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής συμβίωσης με αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης.
• Η διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων τόσο εθνικών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την επαγγελματική αποκατάσταση, το
περιβάλλον, τον πολιτισμό και την υποστήριξη μειονεκτούντων πληθυσμών και ομάδων με ιδιαιτερότητες (π.χ. θρησκευτικές και πολιτιστικές).
• Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, ο συντονισμός και η διαχείριση προγραμμάτων ιδιωτικής, πολυμερούς και διμερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες
χώρες και σύμφωνα με όλες τις κατηγορίες παροχής βοήθειας όπως π.χ. τεχνική συνεργασίας και τεχνική βοήθεια, επείγουσα βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια, επισιτιστική βοήθεια, αναπτυξιακή και χρηματοδοτική βοήθεια,
προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κι ευημερία, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ενίσχυση των διαδικασιών εκδημοκρατισμού, στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή φυσικών καταστροφών, στην προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π.
• Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, ο συντονισμός και η διαχείριση προγραμμάτων ιδιωτικής, πολυμερούς και κρατικής επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής, αναπτυξιακής, τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας για κάλυψη αναγκών σε περιοχές της Ελλάδος και η ανάληψη δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ή φυσικών καταστροφών στις θιγόμενες περιοχές.
• Η άμεση συμμετοχή για την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις ατυχημάτων
φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π.), πολιτικών αναταραχών,
πολεμικών συγκρούσεων σε περιοχές της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τρίτων χωρών.
• Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές
σε περιοχές της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.
• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων για την
καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας και της περιθωριοποίησης
κοινωνικών εν γένει ομάδων σε περιοχές της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τρίτων χωρών.
• Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών και όλων των φορέων, των
νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου καθώς και των
επιχειρήσεων για διάθεση τροφίμων και ειδών απαραίτητων για την διαβίωση
και η διάθεση αυτών στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και στους μη
δυνάμενους να ανταπεξέλθουν στα προς το ζην.
• Η ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα σχετικά με την
διατροφή, με τις επιστημονικές μελέτες και έρευνες που αφορούν την ορθή
επιλογή των πρώτων υλών και της χρήσης τους από τους καταναλωτές ως
μέσο πρόληψης ασθενειών.
• Η ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών και όλων των φορέων, των
επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου για
στήριξη των πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων και διάδοσή τους στην
ελληνική και διεθνή αγορά.
• Η ενημέρωση και στήριξη όλων των εγχώριων παραγωγών κι επιχειρήσεων
για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του καθενός, για το νομικό πλαίσιο
εντός κι εκτός της Ελλάδας και τα πάσης φύσεως προγράμματα βοήθειας
ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί ως προς την ποιότητα και τις τιμές.
• Η προαγωγή της συνεργασίας των πολιτών του ελληνικού κράτους με τους
πολίτες των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών με βάση τις αρχές
των διεθνών κανόνων δικαίου, της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ειρήνης
και της αμοιβαίας οικονομικής ανάπτυξης.
• Η υποβοήθηση εντός της Ελλάδας των φορέων διεθνούς αναπτυξιακής
βοήθειας στην διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων και δομών στις υπό
ανάπτυξη και αναπτυσσόμενες χώρες.
• Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την υποχρέωση παροχής από την
Πολιτεία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ισότιμα σε κάθε άτομο που
διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα κι έχει ανάγκη οιασδήποτε φύσεως βοήθειας,
ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκάλεσε.
• Η συγκρότηση, η διαμόρφωση και η υλοποίηση θετικής κοινωνικής πρότασης
για την αποκατάσταση κι εδραίωση της κοινωνικής συνοχής και συνεργασίας,
αρχής γενομένης από τον ευαίσθητο χώρο της υγείας.
• Η καταγραφή και η ανάδειξη των προβλημάτων της υγείας στον κοινωνικό
χώρο ως πρόβλημα της κοινωνίας.
• Η επίλυση των προβλημάτων ψυχικής υγιεινής και η δημιουργία συνθηκών
βελτιώσεώς της με στόχο την εξύψωση και την προαγωγή της κοινωνικής και
ψυχικής υγείας.
• Η εισήγηση προς κάθε αρμόδια Αρχή για λήψη κι εφαρμογή κατάλληλων
μέτρων για την διαφύλαξη και βελτίωση της ψυχικής υγείας
• Η διαμόρφωση προτάσεων τόσο για την ποιοτική αναβάθμιση παροχής
υφισταμένων υγειονομικών υπηρεσιών όσο και για την παροχή νέων
υγειονομικών προτάσεων που απουσιάζουν από το υπάρχον σύστημα υγείας.
• Η προάσπιση του κοινωνικού συνόλου από την κακή ή ελλειμματική παροχή
υπηρεσιών υγείας
• Η διαμόρφωση προτάσεων για αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τους
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.
• Ο συντονισμός ενεργειών και δράσεων μεταξύ πολιτών, συλλόγων –
σωματείων, και πάσης φύσεως και νομικής μορφής φορέων και Αρχών είτε
ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου μεταξύ των οποίων και οι φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής
πρόνοιας και αλληλεγγύης.
• Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών ώστε να προωθηθούν, να
διαμορφωθεί η σχεδίαση και η εφαρμογή των προγραμμάτων ψυχικής υγείας.
• Η οργάνωση και η ενίσχυση των ήδη υφισταμένων φορέων και μονάδων
κοινωνικής, προνοιακής και υγειονομικής μέριμνας.
• Η οργάνωση και λειτουργία νέων τμημάτων και μονάδων κοινωνικής,
προνοιακής και υγειονομικής μέριμνας.
• Η οργάνωση και λειτουργία μονάδων, τμημάτων και φορέων για την
διαγνωστική και θεραπευτική εργασία στο σπίτι των αρρώστων που
εξέρχονται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένης της
ψυχοθεραπευτικής εργασίας και φαρμακευτικής αγωγής σε εικοσιτετράωρη
βάση.
• Η οργάνωση και λειτουργία μονάδων, τμημάτων και φορέων προληπτικής
ιατρικής.
• Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την τήρηση των κανόνων και όρων των
συντεταγμένων οργάνων της πολιτείας για καλύτερες συνθήκες υγιεινής και
διαβίωσης.
• Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση συνεπειών που προκλήθηκαν από
κοινωνικά προβλήματα και πάγιες ή έκτακτες καταστάσεις σε κοινωνικές
ομάδες ή άτομα, ενδεικτικά αναφερομένων των ανήλικων ορφανών και των
ανηλίκων με πάσης φύσεως οικογενειακά προβλήματα.
• Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και συστράτευση για την αντιμετώπιση
προβλημάτων υγείας και αποκατάστασης τόσο των υγειονομικά ευπαθών όσο
και των οικονομικά περιθωριοποιημένων ομάδων.
• Η ενημέρωση κι ενεργοποίηση των πολιτών για θέματα υγείας και
προληπτικής ιατρικής.
• Η πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
• Η με κάθε πρόσφορο μέσο παροχή ορθής κι έγκυρης πληροφόρησης για το
πρόβλημα των ναρκωτικών ουσιών.
• Η κοινωνικοοικονομική ένταξη κι επανένταξη των αποθεραπευμένων πρώην
χρηστών ναρκωτικών ουσιών.
• Η κοινωνική ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα του αλκοολισμού.
• Η κοινωνικοοικονομική ένταξη κι επανένταξη των πρώην εξαρτημένων από
το αλκοόλ ατόμων.
• Η κοινωνική ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση σύγχρονων
προβλημάτων με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις κι εντάσεις ενδεικτικά
αναφερομένων της υπογεννητικότητας, της λαθρομετανάστευσης, της
ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της ανεργίας, της εγκληματικότητας, της παιδικής
πορνείας, των ανηλίκων επαιτών, των αστέγων και των πυρκαγιών.
• Η εξασφάλιση προϋποθέσεων κοινωνικοοικονομικής ένταξης κι επανένταξης
στο κοινωνικό σύνολο των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες, των
παλιννοστούντων, των νομίμως ευρισκομένων στην χώρα μεταναστών και
προσφύγων, φυλακισμένων, ανηλίκων παραβατών, αρχηγών μονογονεϊκών
οικογενειών, ατόμων απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών,
ατόμων με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες και λοιπών ευπαθών
κοινωνικών ομάδων.
• Η με κάθε μορφή είτε υλική είτε ηθική ενίσχυση των ατόμων που δεν έχουν
ικανότητα αυτοβοήθειας και αυτοσυντήρησης ώστε να δύνανται να ζουν όσο
το δυνατόν αυτοδύναμα στο οικογενειακό ή κατάλληλο κοινωνικό
περιβάλλον.
• Η ενημέρωση και κινητοποίηση της κοινωνίας για την αντιμετώπιση
οικολογικών προβλημάτων.
• Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση περιβαλλοντικά
υποβαθμισμένων περιοχών.
• Η προώθηση και η εξάπλωση της Ευρωπαϊκής ιδέας και της αλληλεγγύης και
αλληλοβοήθειας των λαών.
• Η ανάπτυξη και εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος καθώς και προγραμμάτων κατά του ρατσισμού και υπέρ της
ισότητας.
• Η ανάπτυξη και εκτέλεση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων που
αφορούν τους νέους καθώς και προγραμμάτων που αφορούν την νεανική
επιχειρηματικότητα.
• Η παροχή βοήθειας προς εξεύρεση εργασίας σε ανέργους κάθε ηλικίας και η
επιμόρφωσή τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα ώστε να είναι
περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.
• Η συμβολή στην αναπτυξιακή εκπαίδευση των νέων ανθρώπων και η
ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις χώρες.
• Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας σε νέους
των χωρών αυτών που προσπαθούν να αναπτύξουν επαγγελματική
δραστηριότητα, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και
κοινωνικού τους επιπέδου και τη μείωση της φτώχειας.
• Η οικοδόμηση και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών και η
διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας
των δύο φύλλων.
• Η συμβολή στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και η διασφάλιση του
δικαιώματος στη μάθηση και την πνευματική πρόοδο σε συνεργασία και με
άλλους φορείς.
• Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας σε
αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως της ευρύτερης περιοχής της Βαλκανικής
Χερσονήσου και της Ανατολικής Μεσογείου.
• Η υποβοήθηση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα παρεμφερή
με τους σκοπούς της Εταιρίας.

Site Map
› Αρχική
› Προφίλ
› Άρθρα
› Ανακοινώσεις
› Δελτία Τύπου
› Νέα
› Συχνές Ερωτήσεις
› Όροι Χρήσης
› Site Map
› Επικοινωνία
Ανακοινώσεις
› Απαγορευμένα φυτοφάρμακα στο πιάτο του Έλληνα
19/07/2013
› Οι ωφέλειες της κατανάλωσης των φρούτων και λαχανικών
12/07/2013
› Λειτουργικά τρόφιμα
12/07/2013
Επικοινωνία
E-mail: info@stirixis.org
Social Media